Regulamin klubu

Rozdział I
ZACHOWANIE I POSTĘPOWANIE NA TERENIE LUBELSKIEGO KLUBU JEŹDZIECKIEGO:
§ 1

 1. Na terenie naszego klubu zajęcia z jazdy konnej prowadzi instruktor jazdy konnej z uprawnieniami.

§ 2

 1. Godziny zajęć ustalane są indywidualnie z uczestnikami. Zapisy na konkretny termin przyjmuje prowadzący instruktor jazdy osobiście lub telefonicznie. Zmiana lub odwołanie ustalonego terminu jazdy ze strony jeźdźca jak i instruktora możliwa jest najpóźniej do dwóch godzin przed umówionym terminem jazdy.

§ 3

 1. Ceny jazd oraz zakres usług objętych ceną podane są na stronie internetowej klubu oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 4

 1. Lubelski Klub Jeździecki zapewnia uczestnikom zajęć:

  1. Odpowiednio przygotowane konie rekreacyjne,
  2. Podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie, kask jako ochronę głowy),
  3. Odpowiednio przygotowane miejsca do jazdy konnej (ujeżdżalnie),
  4. Opiekę instruktora.

§ 5

 1. Każdy uczestnik zajęć powinien nosić podczas jazdy strój zgodny z zasadami bezpieczeństwa jazdy konnej:

  1. Niezbędny jest toczek lub kask chroniący głowę, buty zakryte, miękkie na niezbyt grubej gładkiej podeszwie, spodnie nie krępujące ruchów, chroniące nogi przed otarciami.
  2. Bez powyższych akcesoriów nie wolno wsiadać na konia.

§ 6

 1. Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej oraz oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań do uprawiania rekreacyjnej jazdy konnej ( druki do pobrania na stronie lub w stajni).
 2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od lat sześciu, młodzież i dorośli pod warunkiem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania jazdy konnej.
 3. Dla dzieci poniżej szóstego roku życia zapewniamy oprowadzki na kucach.
 4. W zajęciach prowadzonych przez jednego instruktora może brać udział max 5 osób jednocześnie.
 5. Każdy uczestnik zajęć, po przeszkoleniu zobowiązany jest do przygotowania do jazdy przydzielonego mu konia. Przygotowanie do jazdy obejmuje: wyczyszczenie konia, założenie mu siodła i ogłowia, ewentualnie ochraniaczy, dopasowanie strzemion do jeźdźca. Jeźdźcom początkującym, pobierającym lekcje lonży, instruktor lub wyznaczona przez niego osoba pomaga w przygotowaniu konia, ucząc ich jednocześnie wszystkich wyżej wymienionych czynności.
 6. Jeźdźcy, którzy ukończyli podstawowe szkolenie, przygotowują konia samodzielnie pod okiem instruktora lub osoby przez niego wyznaczonej, chyba, że wcześniej zastrzegą sobie, że nie będą tego robić. Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł, stosując się do poleceń prowadzącego. Może to oznaczać przekazanie konia innej osobie lub odprowadzenie go do stajni i wykonanie czynności związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie siodła, zdjęcie ogłowia, umycie wędzidła, odniesienie używanego sprzętu na miejsce, sprawdzenie stanu kopyt, ewentualne schłodzenie nóg i konia latem.
 7. Podczas lekcji uczestnik zajęć zobowiązany jest bezwzględnie wykonywać polecenia instruktora i zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie, innych jeźdźców i koni. Uczestnik jazdy (lub jego prawny opiekun) jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku nie zastosowania się przez niego lub podopiecznego do poleceń prowadzącego.
 8. Każda osoba ucząca się lub przebywająca w stajni powinna przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w Lubelskim Klubie Jeździeckim.
 9. Nie wolno jeździć konno pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 10. Każdy uczestnik zajęć z końmi odbywających się na terenie Lubelskiego Klubu Jeździeckiego zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem i zgodnie z nim postępować

Rozdział II
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W LUBELSKIM KLUBIE JEŹDZIECKIM
§ 1
BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKA JAZDY KONNEJ

 1. Wstęp do stajni możliwy jest wyłącznie w obecności instruktora z wyłączeniem właścicieli i opiekunów koni.
 2. Nie podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi.
 3. Uczestnicy jazd mogą prowadzić nie więcej niż jednego konia jednocześnie.
 4. Przed osiodłaniem konia sprawdzić stan sprzętu, a w szczególności pasków policzkowych i wodzy w ogłowiu oraz stan puślisk, popręgu i przystuł w siodle.
 5. W razie najmniejszym wątpliwości prosić o wspólne sprawdzenie z instruktorem lub osobą przez niego wyznaczoną.
 6. Wsiadać na konia i zsiadać w sposób polecany przez instruktora i jedynie za jego zgodą.
 7. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są w sposób szczególny do jazdy w kaskach.
 8. Na koniu należy zawsze zachowywać spokój i uwagę.
 9. Podczas jazdy w terenie nie wolno wyprzedzać instruktora. Jazda parami jest dozwolona tylko na wyraźne polecenie instruktora.

§ 2
ZASADY UŻYTKOWANIA KONIA:

 1. Do pracy może być użyty tylko koń zdrowy.
 2. Przed osiodłaniem dokładnie wyczyścić konia, sprawdzić ogólny stan zwierzęcia, a w szczególności grzbiet i kłąb konia, czy nie ma otarć, skaleczeń lub objawów odbicia.
 3. Sprawdzić dokładnie prawidłowość osiodłana i dopasowana ogłowia.
 4. Nie przywiązywać konia za wodze! Jeżeli osiodłany i okiełznany koń musi zostać przywiązany, należy to zrobić nakładając mu na szyję kantar i dopiero za kantar przywiązać uwiązem do miejsca przeznaczonego do wiązania koni.
 5. Dbać o spokój i dobrobyt konia w każdym momencie jego pracy i bytowania.
 6. Nie stosować bezpodstawnej przemocy wobec konia.
 7. Nie jeździć konno na podłożu nie nadającym się do tego.
 8. Nie lekceważyć najmniejszych nawet objawów chorobowych konia – zgłaszać je instruktorowi lub innemu pracownikowi stajni.

Rozdział III

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA LUBELSKIEGO KLUBU JEŹDZIECKIEGO
§ 1

  1. Ze względu na bezpieczeństwo należy zamykać boks po wyprowadzeniu konia (stajnia szkółkowa ).
  2. Nie wolno pozostawiać w korytarzu stajennym i przed wejściem do stajni przedmiotów przestrzennych ( siodeł, skrzynek, rowerów etc.).
  3. Zabrania się pozostawiana koni na korytarzach stajennych bez opieki ze względu na bezpieczeństwo i uniemożliwianie sprawnej komunikacji.
  4. Właściciele koni na czas swojej nieobecności mogą zlecić opiekę nad koniem innej osobie pod warunkiem złożenia w biurze Klubu informacji osobowej opiekuna i zaręczenie przez Niego przestrzegania zasad regulaminu Klubu, a w przypadku osób niepełnoletnich zgody opiekunów prawnych.
  5. Obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania samochodów w pobliżu wejść do stajni i na terenie treningowo-szkółkarskim. Wszystkie samochody należy parkować na parkingu głównym.
  6. Korzystający z koni LKJ mogą jeździć wyłącznie pod opieką instruktora lub samodzielnie w przypadku dzierżawy konia po podpisaniu dokumentów użyczenia konia. Niepełnoletnich obowiązuje pisemna zgoda prawnego opiekuna.
  7. W czasie przeprowadzania jazd szkółkowych lonżowanie lub trening konia w bliskiej odległości może odbywać się jedynie za zgodą instruktora prowadzącego jazdy.
  8. Obowiązuje bezwzględny zakaz puszczania koni luzem bez nadzoru.
  9. Poruszanie się samochodem na terenie LKJ wymaga wyjątkowej ostrożności. Zabrania się poruszania szybciej niż 10 km/h a w obrębie stajni 5 km/h.
  10. Obowiązkiem opiekuna po zakończeniu pracy przy koniu jest uprzątnięcie po nim korytarza i myjki.
  11. Zabrania się palenia papierosów w stajniach i budynku administracyjnym.
  12. Pierwszeństwo w korzystaniu z obiektów ma szkółka jeździecka.
  13. Korzystający z hali i czworoboku obowiązani są do wyrównania nawierzchni (grabienie) po zakończeniu pracy z koniem.
  14. Korzystanie z hipodromu jest możliwe tylko przy sprzyjających warunkach pogodowych. Należy bezwzględnie respektować okresowy zakaz wjazdu na hipodrom ze względu na niszczenie nawierzchni.
  15. W czasie karmienia koni w godzinach podanych na tablicy ogłoszeń Klubu obowiązuje zasada pozostawiania koni szkółkowych w boksach ze względu na ich dobro i dezorganizację pracy pracowników stajennych.
  16. Szkody wyrządzone przez konie na terenie Klubu obciążają właściciela konia.
  17. Zaleca się racjonalne korzystanie z oświetlenia i wody.
  18. Zabrania się samowolnego korzystania z dodatkowych porcji ściółki i pasz poza przydziałem dozowanym przez pracowników stajennych.
  19. Odrobaczanie i szczepienie koni w trybie indywidualnym powinno być zgłoszone w biurze Klubu w formie pisemnej.
  20. Zapotrzebowanie na pasze powinno być zgłoszone w biurze Klubu przy każdorazowej zmianie dawek.
  21. W szatniach i siodlarniach obowiązuje zasada czystości i porządku dozorowana przez pracowników klubu, lub osoby do tego wyznaczonej.
  22. Wyrzucanie obornika leży w zakresie obowiązków pracowników stajennych.
  23. Właściciele koni biorący na siebie obowiązek sprzątania boksu zobowiązani są do wywożenia obornika w wyznaczone miejsce, pryzmowania i pozostawienia sprzętu oraz drogi dojazdowej w czystości.
  24. Siodła i sprzęt jeździecki powinny być przechowywane w siodlarniach. Utrzymanie porządku i czystości w siodlarniach spoczywa na ich użytkownikach.
  25. Szatnie właścicieli koni pensjonatowych wydzielone są w budynku administracyjnym. W szatniach powinny znajdować się jedynie ubrania jeździeckie i wierzchnie oraz przedmioty pomocnicze.
  26. Zabrania się wypuszczania koni luzem w obiektach używanych przez szkółkę jeździecką bez dozoru w godzinach jazd rekreacyjnych.
  27. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje zasada uwzględniająca dobro koni, wzajemnej życzliwości i pomocy.

Zarząd LKJ