Statut Klubu

STATUT Lubelskiego Klubu Jeździeckiego w Lublinie

Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny klubu.

 • §l Klub nosi nazwę Lubelski Klub Jeździecki w Lublinie, w skrócie LKJ i zwany dalej Klubem.
 • §2 Siedzibą klubu jest miasto Lublin, a terenem działania województwo lubelskie.
 • §3 Klub posiada osobowość prawną.
 • §4 Klub używa własnego emblematu w kształcie trójkąta koloru zielonego z głową konia w środku i napisem LKJ LUBLIN 1962.
 • §5 Klub działa zgadnie z porządkiem prawnym i ustrojem Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Klub działa na podstawie niniejszego Statutu oraz statutów i regulaminów organizacji w których jest zrzeszony i jest członkiem.

Rozdział II
Cel i przedmiot działania.

 • §6 Celem klubu jest:

  • Prowadzenie działalności w jeździectwie w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, działalności ruchowej;
  • Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjno- turystycznych;
  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  • Działanie na rzecz ochrony zwierząt – w szczególności koni;
  • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej;
  • Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • Prowadzenie hodowli konia sportowego;
  • Szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko – instruktorski;
  • Współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi o takim samym lub podobnym charakterze działalności;
  • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • §7 Klub realizuje swe je cele przez:
  • Organizowanie lekcji jazdy konnej w ramach szkółki jeździeckiej;
  • Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych – hipoterapii, mających na celu przywrócenie, poprawę lub utrzymanie sprawności psychofizycznej osób czasowo lub trwale niepełnosprawnych
  • Organizowanie jeździeckich obozów wakacyjnych oraz ferii zimowych dla dzieci i młodzieży;
  • Organizowanie treningów oraz obozów kondycyjnych i szkoleniowych dla zawodników;
  • Popularyzacja i propagowanie działań związanych z poprawą warunków transportu zwierząt gospodarskich, w szczególności koni – przeznaczonych do uboju;
  • Podejmowanie i promowanie wszelkich działań zmierzających do zapewnienia startów zawodników w zawodach sportowych krajowych i zagranicznych oraz ich finansowanie;
  • Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do organizowania imprez hippicznych (np.: zawodów sportowych, wystaw konnych i sprzętu jeździeckiego);
  • Propagowanie wszelkich działań związanych z doskonaleniem uzdolnień i sprawności fizycznej;
  • Organizowanie szkoleń oraz obozów szkoleniowo – kondycyjnych dla trenerów i instruktorów jazdy konnej;
  • Organizowanie zjazdów, sympozjów i odczytów związanych tematycznie z przedmiotem działalności klubu, w szczególności o szeroko rozumianym wpływie uprawiania sportów konnych i rekreacji hippicznej na zdrowie i kondycję osób zarówno zdrowych jak i niepełnosprawnych;
  • Udzielanie informacji i pomocy praktycznej w zakresie hodowli i treningu koni oraz prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych z końmi;
  • Ponadto klub użytkuje przekazane w jego zarząd obiekty – budynki i inne urządzenia oraz własne i przekazane środki finansowe na warunkach określonych przepisami szczegółowymi.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • §8 Członkowie Klubu dzielą się na:
  • a) członków zwyczajnych
  • b) członków wspierających
  • c) członków honorowych
 • §9
  • 1. Członkami zwyczajnymi Klubu są osoby fizyczne, obywatele polscy i cudzoziemcy, którzy popierają cele Klubu.
  • 2. Czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Klubu mają osoby pełnoletnie.
  • 3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie złożonej deklaracji przyjętej przez Zarząd Klubu.
  • 4. Osoby małoletnie winny złożyć deklarację członkowską podpisaną przez oboje rodziców lub opiekunów.
 • §10
  • 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne oraz osoby fizyczne pełnoletnie, które złożą odpowiednie deklaracje członka wspierającego Klubu. Deklaracje te przyjmuje Zarząd Klubu.
  • 2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie przez upoważnionego przedstawiciela.
 • § 11 Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. szczególnie zasłużone dla Klubu. Godność członka honorowego Klubu nadaje Walne Zebranie.
 • § 12 Członkowie Klubu mają prawo do:
  • a) korzystania z obiektu i urządzeń Klubu w ramach obowiązujących regulaminów;
  • b) udziału we wszystkich imprezach i akcjach organizowanych przez Klub odpłatnie na warunkach określonych szczegółowymi regulaminami;
  • c) udziału we władzach klubu po osiągnięciu pełnoletniości.
 • § 15 Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
  • a) wpłacenie wpisowego;
  • b) opłacanie składek członkowskich;
  • c) czynny udział w działalności Klubu i świadczenie pracy honorowej;
  • d) znajomość postanowień Statutu, regulaminów i innych zarządzeń władz Klubu.
 • § 14 Członkostwo wygasa wskutek:

  • a) wystąpienie członka zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych;
  • b) skreślenia z listy członków Klubu w razie nie uczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań lub nie opłacania składek członkowskich przez okres czasu dłuższy niż okres jednego roku;
  • c) wykluczenia członka z Klubu w razie istotnego naruszenia postanowień Statutu;
  • d) rozwiązania Klubu;
  • e) orzeczenia Sądu Koleżeńskiego;
  • f) cofnięcia zgody jednego z rodziców lub prawnych opiekunów;
  • g) śmierci członka Klubu.

Rozdział IV

Władze Klubu

 • § 15 Władzami Klubu są:
  • a) Walne Zebranie;
  • b) Zarząd;
  • c) Komisja Rewizyjna;
  • d) Sąd Koleżeński.
 • § 16
  • 1. Kadencja władz trwa 4 lata.
  • 2. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.
  • 3. Wybór władz klubu odbywa się, w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania.
  • 4. Jeżeli szczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów.
 • Walne Zebranie Klubu
  § 17

  • 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą.
  • 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz na dwa lata.
  • 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje:
   • a) Zarząd z własnej inicjatywy;
   • b) Zarząd na żądanie władz, w których klub jest zrzeszony lub jest członkiem;
   • c) na żądanie 1/5 liczby członków Klubu przedstawione na piśmie;
   • d) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • § 18
  Do ważności uchwal Walnego Zebrania potrzebna jest obecność co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Klubu uprawnionych do glosowania w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie uchwały Walnego Zebrania zapadają bez względu na liczbę obecnych zwykłą większością głosów.
 • § 19

  • 1. Prawo udziału w Walnym Zebraniu mają wszyscy członkowie Klubu (zwyczajni, wspierający i honorowi).
  • 2. Prawo głosowania mają członkowie zwyczajni (z opłaconymi na bieżąco składkami), wspierający i członkowie honorowi z wyjątkiem osób niepełnoletnich.
 • § 20
  Termin, miejsce i porządek dzienny powinien być podany do wiadomości członkom nie później niż 7 dni przed datą Walnego Zebrania.
 • § 21
   1. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

   • a) uchwalanie planów działalności Klubu;
   • b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu;
   • c) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, ocena pracy Komisji
  • Do kompetencji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego należy;

   • d) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
   • e) nadawanie godności członka honorowego;
   • f) podejmowanie uchwał w sprawach objętych porządkiem Zebrania;
   • g) podejmowanie uchwal w sprawach zmiany Statutu Klubu oraz jego likwidacji;
   • h) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu;
   • i) rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego.
 • Zarząd
   § 22

  • 1. Zarząd kieruje działalnością Klubu; Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym prezesa, wice prezesa lub sekretarza i skarbnika. Zarząd jednemu z wybranych członków może udzielić pełnomocnictwa i powierzyć pełnienie funkcji etatowo do prowadzenia określonych spraw. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Klubu.
  • 2. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
  • 3. Zarząd może ze swego grona powołać komisje lub zespoły do prowadzenia określonych spraw.
  • 4. Zarząd ma prawo dokooptować nowego członka Zarządu na miejsce tego, który zrezygnował z członkostwa w Zarządzie lub ubył w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków Zarządu nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru Walnego Zebrania, przy czym większość składu zarządu muszą stanowić członkowie pochodzący z wyboru Walnego Zebrania.
  • § 23
   1. Do kompetencji Zarządu należy:

  • a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
  • b) kierowanie całokształtem działalności Klubu;
  • c) podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania;
  • d) przyjmowanie i skreślanie członków Klubu oraz ustanawianie składek członkowskich;
  • e) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz zaleceń władz zwierzchnich;
  • f) uchwalenie budżetu klubu oraz zarządzanie majątkiem Klubu;
  • 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 • Komisja Rewizyjna
   § 24

  • 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
  • 2. Kontroli Komisji Rewizyjnej podlega całokształt działalności Klubu, a w szczególności jego działalność finansowa.
  • 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić:
   • a) członkowie Zarządu ani osoby pozostające w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członka Zarządu;
   • b) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
  • 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

   5 Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować nowego członka Komisji na miejsce tego, który zrezygnował z członkostwa w Komisji lub ubył w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków Komisji nie może przekroczyć 1/5 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru Walnego Zebrania.

  • § 25
   Komisja Rewizyjna:

  • a) przeprowadza okresowe kontrole statutowej i finansowej działalności Klubu co najmniej raz w roku,
  • b) może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności,
  • c) w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości określa termin ich usunięcia;
  • d) składa Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdanie ze swej działalności oraz posiada wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi
 • Sąd Koleżeński
   § 26

  • 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego i dwóch członków orzekających.
  • 2. Sąd Koleżeński działa w oparciu o Statut Klubu oraz regulamin postępowania Sądu Koleżeńskiego zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

Rozdział V
Majątek i fundusze

  • § 27

  • 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusz.
  • 2. Na fundusz Klubu składają się:
   • a) dotacje;
   • b) wpływy ze składek członkowskich;
   • c) darowizny;
   • d) inne wpływy z działalności statutowej Klubu;
   • e) dochody uzyskane z użytkowania nieruchomości i ruchomości;
   • f) dochody uzyskane z opłat;
   • g) dochody z likwidacji albo wymiany nieprzydatnych koni do działalności klubu
  • 3. Fundusz Klubu w całości przeznaczany jest na realizację działalności statutowej Klubu
  • § 28
   Zabrania się:

  • a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  • b) przekazywania majątku Klub na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  • c) wykorzystywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu działalności Klubu,
  • d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
 • § 29
  Zaciąganie zobowiązań oraz nabywanie praw majątkowych, których ważność przekracza 1.000 zł (słownie jeden tysiąc złotych) wymaga zgody zarządu wyrażonej uchwałą.
 • § 30
  Dla ważności oświadczeń woli w zakresie i obowiązków majątkowych wymaga jest współdziałanie Prezesa wraz z jednym z członków Zarządu.

Rozdział VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Klubu

  § 31

 • 1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania członków klubu podjętej większością co najmniej 2/3 głosów członków obecnych i co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do glosowania.
 • 2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać sposób likwidacji Klubu oraz cel na jaki nastąpi przekazanie majątku Klubu.
  Powyższy Statut jest Statutem stowarzyszenia kultury fizycznej o nazwie: Lubelski Klub Jeździecki w Lublinie, z siedzibą w Lublinie, wpisanego pod numerem 82 do Ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.
 • Powyższy Statut jest zgodny ze statutem wpisanym do ww. ewidencji wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin decyzją z dnia 30.05.2005r.
  • 1. Prowadzenie działalności w jeździectwie w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, działalności ruchowej;
  • 2. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjno- turystycznych;
  • 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  • 4. Działanie na rzecz ochrony zwierząt – w szczególności koni;
  • 5. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • 6. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej;
  • 7. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • 8. Prowadzenie hodowli konia sportowego;
  • 9. Szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko – instruktorski;
  • 10. Współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi o takim samym lub podobnym charakterze działalności;
  • 11. Promocja i organizacja wolontariatu.